Home > 기타 > 비파괴검사용품
   


◈ 마이크로체크 RA

--> 용도
    세척액

    ○ 제조사 : 강성공업
 


마이크로체크 PA

--> 용도
    침투액

    ○ 제조사 : 강성공업
 


마이크로체크 DA

--> 용도
    현상액

    ○ 제조사 : 강성공업
 


MPS-W

--> 용도
    마그마 백색 페인트

    ○ 제조사 : 강성공업
 


MPS-B

--> 용도 
    마그나 일반자분 스프레이

    ○ 제조사 : 강성공업


MPS-P

--> 용도 
    형광자분 스프레이

    ○ 제조사 : 강성공업
426-170 경기 안산시 상록구 사동 1483-1 김영수  개인정보관리책임자: 김영수  Tel : 031-409-6262 Fax : 031-408-4114 Copyright ⓒ 2007 크린텍  All rights reserved.